Dentac, 35 Gresham Road, London,
SW9 7NU
Phantom head manikin

Phantom head manikin